Τι είναι οι Κοινωνικές Ιστορίες;

Picture1.png

Πρόκειται για μικρές ιστορίες καθημερινής πρακτικής και κοινωνικής διαβίωσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και σύνδρομο Asperger. Μια κοινωνική ιστορία περιγράφει μια κατάσταση, ικανότητα ή ιδέα στα πλαίσια σχετικών κοινωνικών ερεθισμάτων, προοπτικών και κοινών απαντήσεων. Έχουν μικρή έκταση, είναι γραμμένες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο στυλ και μορφή.

Ποιο είναι το περιεχόμενο μιας Κοινωνικής Ιστορίας;

Μια κοινωνική ιστορία έχει εισαγωγή, η οποία ξεκάθαρα ορίζει το θέμα, έναν κεντρικό κορμό ο οποίος προσθέτει λεπτομέρειες και ένα συμπέρασμα το οποίο ενισχύει και συνοψίζει την πληροφορία. Γράφεται από την οπτική του πρώτου ή τρίτου προσώπου και χρησιμοποιεί θετική γλώσσα ακόμα κι όταν αναφερόμαστε σε μια μη επιθυμητή συμπεριφορά του παιδιού. Μια κοινωνική ιστορία μπορεί να περιέχει απλές και ακριβείς περιγραφικές προτάσεις, χωρίς υποθετικές δηλώσεις για τα γεγονότα. Ορισμένοι τύποι περιγραφικών προτάσεων που συνήθως χρησιμοποιούνται σε μια κοινωνική ιστορία  είναι :

• οι προτάσεις προοπτικής οι οποίες αναφέρονται σε  ή περιγράφουν την εσωτερική κατάσταση του ατόμου, τις γνώσεις του, τις σκέψεις, τα αισθήματα, τις πεποιθήσεις, τα κίνητρα και τις απόψεις του

• οι καθοδηγητικές προτάσεις οι οποίες προσδιορίζουν προτεινόμενες συμπεριφορές για το άτομο με ΔΑΔ

• οι τμηματικές προτάσεις όπου απαιτείται το παιδί να “συμπληρώνει το κενό” και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιλέξει τις απαντήσεις του, καθώς και να ενθαρρυνθεί είτε στο να προβλέπει τι μπορεί να συμβεί μετά είτε στο να μαντεύει τις απαντήσεις άλλων ανθρώπων

• οι καταφατικές προτάσεις οι οποίες ενισχύουν το νόημα των τριγύρω καταστάσεων και συχνά εκφράζουν μια κοινώς αποδεκτή αξία η άποψη

Μια κοινωνική ιστορία ίσως να περιλαμβάνει εικόνες  οι οποίες ενισχύουν το νόημα του κειμένου.


Ποιος είναι ο στόχος μιας Κοινωνικής Ιστορίας;

Κύριος σκοπός των κοινωνικών ιστοριών είναι η κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων και η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι κοινωνικές ιστορίες περιγράφουν αυτά που οι περισσότεροι από εμάς παραλείπουμε ως αυτονόητα και παρατηρούν με υπομονή τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός παιδιού με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. Μια τέτοια ιστορία μπορεί να πληροφορήσει, να καθησυχάσει, να καθοδηγήσει, να παρηγορήσει, να υποστηρίξει, να επαινέσει και να υποδείξει τρόπους διόρθωσης συμπεριφοράς τόσο σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή όσο και σε εκείνους που εργάζονται με αυτά.

Μέσα από μια κοινωνική ιστορία μπορούν να διδαχθούν ρουτίνες συμπεριφορών που το παιδί δεν μπορεί να ακολουθήσει εύκολα και μαθαίνει να ακολουθεί σαν κανόνες. Επιπλέον η ιστορία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να εγκαταλείψουν αρνητικές συμπεριφορές, να χειριστούν φοβικές καταστάσεις καθώς και συνθήκες που τους προκαλούν έντονο άγχος, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα των καταστάσεων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thegraycenter.org


Comment